DOI: https://doi.org/10.20998/2078-774X.2016.10.13

Аналіз засобів регулювання параметрів насосних агрегатів магістральних нафтопроводів України

Gennady Ivanovich Kanyuk, Aleksandr Vital'yevich Andreev, Artem Mikhaylovich Chernyuk, Viktoriуa Nikolaеvna Knyazeva

Анотація


У роботі виконано аналіз засобів регулювання параметрів насосних агрегатів магістральних нафтопроводів України . Показано, що експлуатація систем магістральних нафтопроводів пов'язана з низкою технічних проблем, які обумовлені з вибором енергоефективного режиму роботи через нерівномірності перекачування нафти за певний проміжок часу. Наявні методи регулювання режимів роботи системи «насосне обладнання - магістральний нафтопровід» мають ряд недоліків, які необхідно враховувати при їх виборі на стадії проектування або в процесі експлуатації для певних умов. Запропоновано перспективний енергоефективний метод регулювання режимів роботи нагнітачів, заснований на мінімізації в реальному масштабі часу витрат потужності на привід і забезпеченні максимальних значень ККД .

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kanyuk, H. I., Andryeyev, A. V., Mezerya, A. Yu. and Knyazyeva, V. M. (2016), ²Analiz rezerviv enerhosberezhenya pry upravlinni nasosnymy ahrehatamy naftoperekachuvalʹnykh stantsiy Ukrayiny², Energy saving. Power eneering. Energy audit, no. 9(140), pp. 36-42.

Korshak, A. A., Nechvalʹ, A. M. (2008), Planning and exploitation of oil pipeline, Nadra, St. Petersburg, Russia.

Kolpakov, L .H. (1988), ,UHNTU Planning and exploitation of oil, УГНТУ, Ufa, Russia.

Tverdokhlib, I. B., Vizenkov, H. V., Biryukov, A. I. and Bekker, L. M. (2011), ²Petroleum main pumps: parallel or successive including on НПС², Science and technologies of pipeline transport of oil and oil products, no. 2, pp. 17–19.

Kolpakov, L. H. (1985), Chempumps of main oil pipelines, Nedra Moscow, Russia.- 1985. – 184 с.

Fedorov, P. V. (2011), ²Improvement of methods of planning of the technological modes and control of process of transporting of oil by main oil pipelines², Ph.D. Thesis.

Tumansʹkyy, A. P. (2008), ²Optimization of the modes of transporting of hydrocarbon liquids by pipelines with the intermediate pumping stations, equipped by the frequency-managed occasion², Ph.D. Thesis,

Bekker, L. M. and Shtukaturiv, K. Yu. (2013), ²Calculation of the optimal mode of operations of the oil pipeline equipped by the occasion², Science and technologies of pipeline transport of oil and oil products, no. 3(11), available at: giprotruboprovod transneft.ru/u/artikles_file/273/Bekker_2pdf (Accessed 11 December 2015).

Shabanov, V. A. and Bondarenko, O. V. (2012), ²Objective functions and criteria of optimization of pumping-over of oil for oil pipelines at the частото-регульованому electromechanic of main pumps², By critical mass of scientific magazines Oil and gas business, no. 4, available at: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_12.pdf (Accessed 11 December 2015).

Shabanov, V. A., Pavlova, Z. Kh. (2012), ²Algorithms of optimization of the electromechanics of main pumps by the method of the lowering², By critical mass of scientific magazines Oil and gas business, no. 4, available at: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_11.pdf (Accessed 11 December 2015).

Kanyuk, G. I., Mezerya, A. Yu. and Laptinov I. P. (2014), ²A Model of Energy Saving Control Using the Discharge Units of Thermal Power Stations², Bulletin of NTU "KhPI". Series: Power and heat engineering processes and equipment, no. 12(1055), pp. 90–97, ISSN 2078-774X.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1    Канюк, Г. І. Аналіз резервів енергозбереження при управлінні насосними агрегатами нафтоперекачувальних станцій України [Текст] / Г. І. Канюк, А. В. Андрєєв, А. Ю. Мезеря, В. М. Князєва // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2015. – № 9(140). – С. 36–42.

 

2    Коршак, А. А. Проектування і експлуатація газонафтопроводів [Текст] : учеб. для вузів / А. А. Коршак, А. М. Нечваль. – СПб : Надра, 2008. – 488 с.

 

3    Колпаков, Л. Г. Експлуатація магістральних насосів [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Колпаков. – Уфа : УГНТУ, 1988. – 116 с.

 

4    Твердохліб, І. Б. Нафтові магістральні насоси: паралельне або послідовне включення на НПС [Текст] / І. Б. Твердохліб, Г. В. Візенков, А. І. Бірюков, Л. М. Беккер // Наука і технології трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів. – 2011. – № 2. – С. 17–19.

 

5    Колпаков, Л. Г. Відцентрові насоси магістральних нафтопроводів [Текст] / Л. Г. Колпаков. – М. : Недра, 1985. – 184 с.

 

6    Федоров, П. В. Удосконалення методів планування технологічних режимів і контролю процесу транспортування нафти магістральними нафтопроводами [Текст] : дис. … канд. техн. наук / П. ВФедоров. – Ухта, 2011. – 130 с.

 

7    Туманський, А. П. Оптимізація режимів транспортування вуглеводневих рідин трубопроводами з проміжними насосними станціями , обладнаними частотно-регульованим приводом [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 25.00.19 / Туманський Олександр Петрович. – М., 2008. – 137 с.

 

8    Беккер, Л. М. Розрахунок оптимального режиму роботи нафтопроводу, обладнаного частото-регульованим приводом [Текст] / Л. М. Беккер, К. Ю. Штукатурів // Наука і технології трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів. – 2013. – № 3(11). – Режим доступу: giprotruboprovod transneft.ru/u/artikles_file/273/Bekker_2pdf. – Назва з екрану. – 11.12.2015.

 

9    Шабанов, В. А. Цільові функції і критерії оптимізації перекачування нафти по нафтопроводів при частото-регульованому електроприводі магістральних насосів [Електронний ресурс] / В. А. Шабанов, О. В. Бондаренко // Критичною масою наукових журналів Нафтогазова справа. – 2012. – № 4. – Режим доступу: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_12.pdf. – Назва з екрану. – Назва з екрану. – 11.12.2015.

 

10  ШабановВ. А. Алгоритми оптимізації частото-регульованих електроприводів магістральних насосів методом покоордінатного спуску [Текст] / В. А. Шабанов, З. Х. Павлова // Критичною масою наукових журналів Нафтогазова справа. – 2012. – № 4. – Режим доступу: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_11.pdf – Назва з екрану. – 11.12.2015.

 

11  Канюк, Г. И. Модель энергосберегающего управления нагнетательными установками тепловых электростанций [Текст] / Г. И. Канюк, А. Ю. Мезеря, И. П. Лаптинов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 90–97. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-774X.